โปรโมชั่น

ระดับ ประเภท ขนส่งทางรถ (EK) ขนส่งทางเรือ (SEA)
ซื้อสะสม 0-500,000 บาท CBM KG CBM KG
สินค้าทั่วไป 7500 40 5500 35
มอก. 8000 45 6000 40
ซื้อสะสม 500,001-1,000,000 บาท ประเภท CBM KG CBM KG
สินค้าทั่วไป 7000 35 5000 30
มอก. 7500 40 5500 35
ซื้อสะสมตั้งแต่ 1,000,001 บาท ขึ้นไป ประเภท CBM KG CBM KG
สินค้าทั่วไป 6800 35 4500 25
มอก. 7300 40 5000 30